Wat is Speltherapie?

Speltherapie is een vorm van kindertherapie voor kinderen vanaf 3 jaar oud die niet lekker in hun vel zitten. Voor ons ‘grote mensen’ is het soms al lastig om over dingen te praten, om woorden te geven aan alles wat er in ons omgaat, laat staan voor kinderen.

Ik zie spelen als iets wonderbaarlijks, als een kracht wat bijna ieder kind van nature in zich heeft. Het spel van het kind, dat wat het laat zien tijdens het spelen, is letterlijk de taal van het kind, de innerlijke wereld. Door te spelen leren kinderen een eigen weg te vinden in de wereld. Door een stukje mee te reizen als therapeut zal het kind zijn eigen kracht weer gaan ontdekken en ervaren. De dingen die het kind heeft meegemaakt zullen een plekje gaan krijgen. Het vertrouwen van het kind in zijn eigen mogelijkheden wordt hersteld en vergroot waardoor het in volle kracht zijn unieke levenspad verder kan bewandelen.

Voor wie kan Speltherapie werken ?

Grofweg kunnen drie groepen van problemen onderscheiden worden waarbij een speltherapeutische aanpak effectief kan zijn.
  • Emotionele problemen, zoals problemen met het ervaren of uiten van gevoelens als Angst, Boosheid en Verdriet; te weinig Zelfvertrouwen; (grote) Onzekerheid; een Negatief Zelfbeeld of Hechtingsproblemen.
  • Traumatische ervaringen, zoals het verlies van belangrijke personen; Verandering van de Thuissituatie of Gezinssamenstelling; (Seksueel) Misbruik; Mishandeling of Verwaarlozing of daarvan getuige zijn; ziekte, een Handicap of Psychiatrische Problematiek van het kind zelf of gezinsleden of Nare Gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een Ongeluk, Pesten of Oorlog.
  • Sociale problemen, zoals moeilijk om kunnen gaan met leeftijdgenootjes (niet kunnen Samenspelen, Pesten of Gepest worden, Teruggetrokken Gedrag) of moeilijk om kunnen gaan met volwassenen (Gedragsproblemen, Slecht Luisteren).

Speltherapie kan onderandere helpen bij kinderen met Autisme, Faalangst, Angststoornis, Hooggevoeligheid, Gedragsproblemen en Weinig Zelfvertrouwen. Speltherapie word ook veel gebruikt bij kinderen die Gepest worden, met Rouwverwerking te maken hebben, moeilijk Assertief zijn, Onzekerheid ervaren, Hoogsensitief (HSP) zijn.

Aanmelding

Ouders hebben geen verwijsbrief nodig voor speltherapie. U kunt uw kind(eren) zelf aanmelden. De school of de huisarts kan speltherapie voor uw kind adviseren. Na de aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin onder andere informatie wordt gegeven over de speltherapie. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Het Therapieproces

Het intakegesprek

Als eerste vindt er een intakegesprek plaats met alleen de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek zal geprobeerd worden om het probleem en de levensgeschiedenis van u en/of uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen. Soms is het nodig om informatie aan derden te vragen, maar dit zal nooit gebeuren zonder (schriftelijke) toestemming van u als ouders. De afspraken die tijdens het intakegesprek gemaakt worden, worden vastgelegd in een intakeverslag.

Spelobservatie

Als vermoed wordt dat speltherapie het beste lijkt aan te sluiten bij de hulpvraag, zullen er eerst 3 spelobservaties gaan plaatsvinden. Hierin maken het kind of de jongere en de speltherapeut, kennis met elkaar en wordt bekeken of de manier van werken binnen speltherapie aansluit bij de cliënt. Na de observaties zal er een verslag worden geschreven.

Adviesgesprek

Tijdens dit gesprek zullen de bevindingen vanuit de spelobservaties met de ouders worden besproken. Indien we daarin samen overeenkomen dat speltherapie het beste antwoord is op de hulpvraag van het kind of de jongere zullen we samen de doelstelling van de therapie vaststellen. Hierna kan het speltherapeutisch proces van start gaan. Indien blijkt dat het kind meer gebaat is bij het volgen van een andere therapie, of meer onderzoek nodig heeft, kan er doorverwezen worden

Duur van behandeling

De duur van een speltherapeutische behandeling is afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind of de jongere. Gemiddeld ligt dit tussen de 10 en 20 spelsessies.
Voor het speltherapeutisch proces is het van belang dat er sprake is van continuïteit en voorspelbaarheid, vandaar dat de spelsessies van drie kwartier, in principe wekelijks op een vast tijdstip gepland worden.
De therapie wordt afgebouwd als kind, ouder(s) of verzorger(s) en de therapeute het samen eens zijn dat het kind zelfstandig verder kan.

Informatie aan derden

In overleg met de ouders/verzorgers kan er schriftelijk verslag uitgebracht worden aan derden, zoals aan de leerkracht en huisarts. Ook kan een observatie op school en een gesprek met de leerkracht onderdeel zijn van de therapie.

Belang van de rol van ouders en ouderbegeleiding

Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers is essentieel tijdens de behandeling. Als ouder of verzorger wil je natuurlijk het liefst weten waar je kind mee speelt of over praat. Het is belangrijk dat we elkaar goed op de hoogte houden en samen besluiten hoe je kind het beste ondersteund en begeleid kan worden. In overleg bepalen we de frequentie, de inhoud en vorm van de ouderbegeleiding. Tijdens de behandeling zullen er dan ook enkele oudergesprekken worden ingepland.
Verder is niets zo belangrijk voor het kind als zijn eigen ouders/verzorgers. Soms kan het zo zijn dat tijdens de therapie naar voren komt dat het betrekken van een ouder in de spelkamer heel waardevol/helend is voor het kind. Dit zal dan worden besproken met elkaar.

Informatie voor het kind

Waarom ga je naar Speltherapie ?

Soms gebeurt er iets naars. Je wordt bijvoorbeeld gepest of hebt steeds ruzie. Je ouders gaan scheiden of er is iemand doodgegaan. Of je bent al een tijdje bang of boos maar je weet eigenlijk niet waarom. Misschien wil je er wel over vertellen, maar weet je niet aan wie of misschien wil je het tegen niemand zeggen. Het kan zijn dat je er steeds aan moet denken en je er niet van kan slapen. Bij Speltherapie is een therapeut die jou kan helpen.

Bij Speltherapie mag je elke week 45 minuten spelen in de spelkamer. Daar kun je van alles doen. Je kunt er tekenen, iets bouwen, knutselen
en met blokken spelen. Er zijn spelletjes, verkleedkleren, een zandtafel, een kasteel en een poppenhuis en nog veel meer! Je mag overal mee spelen maar als je nergens zin in hebt mag dat ook.

De Speltherapeut

Therapeut betekent: helper. Een therapeut weet hoe ze jou kan helpen. Wat jij speelt in de spelkamer vindt ze belangrijk. Ze speelt graag met je mee. Misschien wil je liever alleen spelen, dat mag ook. Dan kijkt de therapeut naar wat je aan het spelen bent en luistert ze naar je.

Je voelt je beter

Als je een tijdje naar Speltherapie bent geweest ga je, je beter voelen. Je bent niet meer zo verdrietig, boos of bang. Want tekenen, iets bouwen, knutselen of verkleden helpt !
Adres Praktijk Kindertherapie en Coaching Praktijk Jij Bent Lief !
Contact informatie
Adres praktijk
Steenenstraat 8,
3262 JM Oud Beijerland
Email
info@kindertherapie-jijbentlief.nl